Sobre AVAMET > Associació / Asociación

Reglament de Régim Intern?

(1/3) > >>

Timonet gelat:
Reglamento de Régimen Interno: No es obligatorio legalmente, aunque sí es conveniente su desarrollo. Es un documento normativo que, desarrollando los estatutos sobre cuestiones concretas, regula el orden y la convivencia en la Asociación. Cuestiones tales como disposición de las llaves, rotación y obligaciones del semanero, reglas sobre personas ajenas a la sociedad, etc... es conveniente consensuarlas y ponerlas por escrito.

MeteoValència:
Bueno, la rajola que vos vaig a ficar ara no és per a espantar-se, com tot és una simple proposta que es pot tindre en compte per al seu estudi o no, tampoc hi ha cap pressa. Encara que parega molt aparatosa, la majoria de coses són purs formalismes, fàcils de digerir i que no suposen cap drama. Si cal ficar-li la tisora se li fica, si cal desestimar-ho per ser molt dens... doncs al fem  ;D

MeteoValència:
Capítol I: DEFINICIONS I NOMENCLATURA

Article 1: L'Associació Valenciana d'Aficionats a la meteorologia, AVAMET d'ara endavant, és una associació creada a l'empara de les disposicions que regulen les associacions civils segons es defineix en l'article 1 de l'Estatut.

Article 2: A efectes de síntesi, d'ara endavant s'utilitzarà les abreviatures següents:

AG: Assemblea General.
CE: Consell Executiu.
CG: Comissió de Garanties.
CEL: Comissió Electoral.

Capítol II: DELS ASSOCIATS

Article 3: l'ingrés en l'AVAMET es farà a través de sol·licitud dirigida a la Secretaria d'Administració del CE de l'Associació.

Article 4: Si la sol·licitud d'ingrés no rebera el vistiplau del Secretari d'Administració del CE, el sol·licitant podrà elevar escrit al President demanant l'esclariment de les raons que pogueren existir per al veto. El President ordenarà, a través de la Secretaria d'Administració, que sòbriga expedient informatiu de resultes del qual, si s'estima que no hi ha raons objetives per a negar l'ingrés, podrà autoritzar-ho.

Article 5: En les situacions que es contemplen en els paràgrafs c) i d) de l'article 8 de l'Estatut, serà preceptiu que el President de l'AVAMET ordene l'obertura d'un expedient disciplinari a través de la Secretaria d'Administració, que enviarà el corresponent plec de càrrecs a l'associat demandat, tenint este, un termini de quinze dies hàbils per a presentar les al·legacions per escrit que estime oportunes. Concloses les diligències, el Secretari d'Administració presentarà l'expedient a la consideració del CE en la primera reunió que esta tinga.
Quan a la situació prevista en el paràgraf b), el Secretari de Finances notificarà per carta o correu electrònic a l'interessat la circumstància de l'impagament de la seua quota i, si dins dels quinze dies hàbils següents no ha fet efectiu l'import, perdrà la seua condició d'associat de l'AVAMET.

Article 6: Els associats de l'AVAMET tenen dret a l'ús i gaudir dels serveis que l'Associació dispose per a ells, així com porticipar en els actes que s'organitzen, segons les categories establides en l'article 6 de l'Estatut.

Fundadors i numeraris: Es consideren associats amb plens drets sempre que estiguen al corrent de les seues obligacions socials, podran gaudir de tots els serveis i actes que s'organitzen i celebren. El cònjuge i els parents en primer grau que amb ells convisquen podran acollir-se a la numeraris amb reducció de la quota en un 50 per 100, podent gaudir de tots els serveis.

Exteriors: Determina aquesta categoria la residència de fora de la Comunitat Autònoma Valenciana, per la qual cosa tindran dret a aquells serveis que es pugen prestar considerant aquesta circunstància. Si per qualsevol motiu passaren a residir a les comarques valencianes, tindrien els mateixos drets i obligacions que els associats fundadors i numeraris.

Col·laboradors: Els drets i serveis de les entitats que es contemplan al paràgraf e) de l'article 6 de l'Estatuts vindran determinades pels convenis bilaterals que se subscriguen entre estos i l'AVAMET a través de les seues juntes directives, ratificats per les respectives Assemblees Generals.

CAPÍTOL III: DELS ASSOCIATS COL·LABORADORS

Article 7: Quan l'altra associació de semblants finalitats sol·licite l'ingrés en l'AVAMET com associat col·laborador, se seguiran els tràmits previstos en els articles 7 de l'Estatut, i 3 i 4 d'aquest Reglament Intern.

Article 8: La quota dels associats col·laboradors vindrà determinada pel seu cens social i per l'intercanvi de serveis que s'establisquen en els respectius convenis bilaterals que se subscriguen.

Article 9: Els integrans d'un associat col·laborador tindran els drets que se establisquen en els convenis que se subscriguen.

Article 10: El President de cada entitat que siga associat col·laborador de l'AVAMET, o la persona que siga designada, serà el seu representant legal a tos els efectes davant del CE.

CAPÍTOL IV: DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 11: L'AVAMET comptarà amb els següents òrgans de govern:
a) L'Assemblea General.
b) Consell Executiu.

Article 12: La composició i funcions de l'AG són establides en els articles 14 al 19 de l'Estatut.

Article 13: Les votacions en l'AG seran a mà alçada. Es poden efectuar votacions secretes a petició del CE o d'un deu per cent del membres de l'AG si aconsegueixen el suport del cinquanta més un per cent dels seus membres.

Article 14: El President ordenarà la convocatoria de l'AG per escrits a tots i cadascú dels associats, amb vint dies com a mínim d'antelació a la data de la seua celebració. En la convocatòria figurarà l'hora de la primera i segona convacatòria, dia, mes, any i lloc de celebració, així com l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

Article 15: La Mesa de l'Assamblea constarà d'un President, un secretari i dos vocals a proposta del CE o almenys el deu per cent dels assistents i delegats presents en l'AG. El President triat per l'AG guiarà els debats i mantindrà l'ordre i el bon desenvolupament de la mateixa, fixant i distribuint els diferents torns de paraula que hagen d'utilitzar els membres de l'AG que intervenguen en les diferents qüestions que es plantegen.
Els membres del CE, dins de les seues respectives matèries, pod´ran fer ús de la paraula sense consumir torn i sepre que ho estimen oportú, amb la deguda autorització de la Mesa de l'AG.
Els acords es prendran per votació directa del membres de l'AG presents i representats, i seran executats sense tindre que esperar al trámit de l'aprovació de l'acta que els arreplegue. El vot del President de la Mesa de l'AG resoldrà en cas d'empat.

Article 16: Les mocions sobre temes concrets que hagen de ser incloses en l'ordre del dia de l'AG, alienes al CE, seran propostes per escrit al President i signades per el deu per cent o més associats amb plens drets i presentades amb un mínim de trenta dies d'antelació a la celebració de la mateixa. De no ser així, aquests assumptes es tractarien en el torn de precs i preguntes.

Article 17: Tot membre de l'AG pot exercir directament els seus drets acudint personalment o delegant en un altre membre perquè ho represente. La representació serà únicament vàlida per aquells temes compresos en l'ordre del dia de l'AG convocada. Consistirà en un escrit enviat a la Secretaria d'Administració per qualsevol mitjà tècnic existent, amb expressió del seu nom i cognoms, numero d'associat o del Document Nacional d'Identitat, lloc i data de l'AG on desitja ser representat, punts de l'ordre del dia per als que ha de ser efectiu el mandat, així con el nom i cognoms del representant.
El mandat no serà vàlid sense els anteriors requisits i la representació no podrà ser delegada a un tercer.

Article 18: Les funcions del CE són les establides en els articles 25 al 28 de l'Estatut. En cas d'absència o cessament del President, ocuparà el seu lloc, amb totes les atribucions el Vicepresident/s per l'ordre numèric si existira més d'un. Si es produïra vacant simultànea del Vicepresident/s, presidirà AVAMET accidentalment el Secretari d'Administració o Finances per aquest ordre, que convacarà immediatament eleccions a CE.

Article 19: Les reunions del CE seran ordenades pel President d'AVAMET, convocant per qualsevol sistema racional de comunicació als components de la mateixa amb un termini de quinze dies abans de la data de la reunió. Les reunions es podran realitzar a través de qualsevol mitjà que permeta la intercomunicació simultànea dels membres. El CE es reunirà almenys una vegada cada dos mesos.

Article 20: Els membres del CE seran designats i destituïts pel President de l'AVAMET, estaran a càrrec d'àrees concretes i prsentaran els seus plans de treball i projectes a la consideració del CE en les reunions que s'establisquen. Després d'estudiar la seua viabilitat, en cas d'aprovar-hos, arbitrarà les ajudes i mitjans per a la seua realització.

Article 21: El/els Vicepresident/s exercirà les funcions que li siguen encomanades pel President.

Article 22: El Secretari d'Administració tindrà les següents funcions:
a) Portar el llibre registre d'associats, amb el moviment d'altes i baixes, expressant el motiu d'estes últimes.
b) Portar tots els documents que siguen necessaris per al millor exercici del seu càrrec, expedint qualsevol classe de document amb el vistiplau del President.
c) Portar el llibre de registre d'entrada i eixida de tots els document que siguen necessaris per al millor exercici del seu càrrec.

Article 23: Les funcions del Secretari de Finances seran:
a) Custodiar i administrar els fons d'AVAMET.
B) Obrir, operar i cancel·lar qualsevol classe de comptes bancàris, lliurament de xecs i documents de càrrec conjuntament amb el President.
c) Proposar al CE la inversió o venda de qualsevol classe de valors mobiliaris e immobiliaris.
d) Portar el llibre de caixa i bancs que firmarà conjuntament amb el President.
e) Satisfer les ordres de pagament que tinguen la firma delPresident o del Vicepresident.
f) Otorgar el vaig rebre de qualsevol classe de cobraments.
g) Elaborar i firmar els balanços anuals.
h) Es farà càrrec del mobiliari, efectes i la resta de béns que constituïsquen el patrimoni social, d'acord amb l'inventari que practicarà.
i) Presentar davant del CE la proposta de pressupostos i una vegada aprovats pel CE els defensarà davant l'AG per a la seua aprovació definitiva.
j) Signar conjuntament amb el President qualsevol classe d'ordre de pagament.
k) Realitzar l'inventari del patrimoni de l'Associació portant les altes i baixes del mateix.

Article 24: Les funcions del Secretari General seran:
a) la custòdia del llibre d'actes i la documentació general d'AVAMET
b) Alçar acta de les sessions de l'AG i CE amb el vistiplau dels respectius Presidents.
c) Redactar l'ordre del dia de les diferents reunions i assemblees, d'acord amb el President.

Article 25: Qualsevol tipus de contenciós que poguera sorgir serà resolt pel CE en primera instància, AG en segona i CG en última instància.

CAPÍTOL V: DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 26: El CE proposarà la quota social de serveis bàsics a l'AG i ordenarà a través del Secretari de Finances el cobrament de la mateixa per mitjà del lliurament de l'oportú rebut.

Article 27: El CE podrà proposar, si ho estimara necessari, un pressupost extraordinari, en aquest cas informarà amb l'antelació suficient i ho sotmetrà a l'aprovació de l'AG.

CAPÍTOL VI: DEL SISTEMA ELECTORAL

Article 28: Tot associat d'AVAMET, en les condicions que s'estableixen en l'Estatut i en aquest Reglament Intern, pot optar a qualsevol càrrec directiu.

Article 29: Les eleccions a la presidència es duran a terme cada dos anys si no es produeïx una dissolució anticipada del CE.

Article 30: Les candidatures a la Presidència es presentaran per escrit al CEL constituït per a tal efecte. per a poder presentar-se com a candidat a la Presidència seran necessàries les següents condicions:
a) Ser major d'edat, resident a la Comunitat Autonoma Valenciana i comptar, almenys, amb un any antiguitat en l'AVAMET
b) No exercir cap càrrec directiu en una altra o altres societats d'iguals o paregudes finalitas.
c) No estar subjecte a interdicció civil.
d) No estar complint cap tipus de sanció disciplinària dins de l'AVAMET.
e) Estar al corrent de les seues obligacions socials.

Article 31: El President de l'AVAMET ordenarà la convocatòria d'eleccions informant als membres de l'AG i fixarà un calendari que tindrà, almenys, els següents marges de temps:
a) Trenta dies de termini per a presentar candidatures davant el CEL.
b) Tres dies per a que el CEL examine que les candidatures reunisquen les condicions estatutàries i reglamentaries para procedir a la proclamació.

Article 32: La convocatòria d'eleccions haurà de ser anunciada amb, almenys, dos mesos abans de la data electoral per a tindre marge suficient i complisca el termini inicial de trenta dies de presentació de candidatures.

Article 33: Una vegada convocades les eleccions pel President d'AVAMET, el desenvolupament i control del procés estarà davall la jurisdicció del CEL.

Article 34: Les candidatures seran presentades per escrit a través de qualsevol mitjà racional dirigides al CEL. les 24:00 hores de l'últim dia previst en el calendari elctoral com a final del termini de presentació de candidatures serà el límit màxim per a la seua recepció, desestimant-se totes aquelles que arriben després d'esta hora.

Article 35: El CEL es reunirà dins de les 72 hores següents per qualsevol mitjà racional que permeta la comunicació simultànea per a examinar les candidatures i procedir a proclamar-les formalment.
Si en algun cas no s'haguera presentat cap candidatura dins del termini reglamentari, el mandat del CE ixent quedarà prorrogat per un  any, amb la ineludible obligació de convocar noves eleccions.

Article 36: Les candidatures que siguen proclamades es publicaran en la web de l'Associació.

Article 37: Finalitzada la votació i realitzat l'escrutini, s'alçarà l'acta oportuna amb expressió dels resultats i observacions si n'hi haguera, entregant-se-la al President del CE i als candidats que s'hagueren presentat.

Article 38: A fi de facilitar en la major mesura del dret al vot es podrà utilitzar-se el sistema de vot per correu, o entrega a un tercer que acudisca a l'acte de votació, que consistirà en la papereta de vot introduida en l'interior d'un sobre acompanyada en l'interior d'una fotocòpia del canet d'associat, o del Document Nacional d'Identitat dirigida al CEL, fent constar el nom, cognoms i domicili del remitent.

CAPÍTOL VII: MOCIÓ de CENSURA

Article 39: Tots els càrrecs electes d'AVAMET i els seus òrgans executius, quan les seues actuacions puguen estar en contraposició amb l'Estatut, el Reglament Intern o acords de l'AG, podran ser objecte d'una moció de censura.

Article 40: La moció de censura al CE, es realitzarà per escrit a l'AG i haurà de comptar amb almenys el deu per cent dels associats amb plens drets i al corrent de les seues obligacions socials.

Article 41: La Mesa de l'AG dictaminarà si la moció de censura està plantejada d'acord a l'Estatut i aquest Regament. Si el dictamen és positiu, serà tramitada en l'ordre del dia d'una AG extraordinària.Si després del debat assembleari la moció prospera, el CE es considerarà en funcions i el President convocarà eleccions amb les formalitats i els terminis establits.

CAPÍTOL VIII: LES SANCIONS

Article 42: Les sancions en el si de l'AVAMET, i segons la seua gravetat, podran representar per als seus associats:
a) La pèrdua de la condició d'associat.
b) La pèrdua de qualsevol tipus de concessions, honors i distincions otorgats per l'AVAMET.
c) El cessament temporal o definitiu en l'exercici del càrrec per al que haguera sigut triat o designat.
d) La pèrdua temporal de totes o part de les prerrogatives d'associat.

Vaqueret:
aixina per damunt,ho veig prou bé. Per pròpia experiència crec que val la pena tindre un reglament clar on estiguen lo més clarament definides les obligacions de cadascú. Ara som pocs i ben avinguts, pero en un futur mai se sap si es ficarà algún maldecap.

Timonet gelat:
Em pareixen raonables i ben redactats.

Bon treball, Josep.

 :D :D

Navegació

[0] Índex de Missatges

[#] Pàgina Següent

Go to full version