Autor Tema: Estatuts de l'AVAMET  (Llegit 2888 cops)

0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.

Desconnectat Timonet gelat

 • Soci Fundador d'AVAMET
 • Administrador
 • Mediterranean DANA
 • *
 • Missatges: 7.093
Estatuts de l'AVAMET
« el: 30 de Gen de 08, 19:58:44 pm »
Estatutos: Es el conjunto de normas por las cuales se regirá la Asociación. Deben contemplar, como mínimo, los siguientes puntos:

a) Denominación de la Asociación, que no podrá ser idéntica a la de otras Asociaciones ya inscritas, ni tan semejante que pudiera inducir a confusiones y, en su caso, los símbolos que la identifiquen.
b) Fines que se propone.
c) Domicilio social.
d) Ámbito territorial en el que se desarrollarán principalmente sus funciones.
e) Órganos de gobierno y administración.
f) Requisitos y procedimiento de admisión de socios, clases de socios, y supuestos y procedimiento de pérdida de la condición de socio.
g) Régimen sancionador.
h) Derechos y deberes de los socios.
i) Patrimonio fundacional y régimen presupuestario de la Asociación.
j) Procedimiento de modificación de los Estatutos.
k) Supuestos de disolución y aplicación que haya de darse al patrimonio social cuando ésta se produzca.
« Darrera modificació: 18 de Feb de 08, 19:10:40 pm per Timonet gelat »
Entre Ontinyent (340 msnm) i Madrid (650 msnm)

Desconnectat Timonet gelat

 • Soci Fundador d'AVAMET
 • Administrador
 • Mediterranean DANA
 • *
 • Missatges: 7.093
Re: Estatuts?
« Respondre #1 el: 18 de Feb de 08, 19:07:59 pm »
Capítol I DEFINICIONS

Article 1. l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia (d'ara endavant AVAMET) és una associació creada a l'empara de l'article 22 de la Constitució Espanyola, Llei Orgànica 1/2002 (o la que corresponga) reguladora del Dret d'Associacions i restants disposicions que regulen les associacions civils.Té capacitat i personalitat jurídica, i regeix la seua activitat pel present Estatut i el Reglament Intern que ho desenvolupe.

Article 2. l'AVAMET és indefinida.

Article 3. l'AVAMET té el seu domicili social en (on corresponga).

Article 4. L'àmbit d'acció de l'AVAMET és tot el territori de la Comunitat Valenciana.


Capítol II FINALITATS

Article 5. l'AVAMET és una associació sense ànim de lucre que té les següents finalitats:

a) Fomentar l'afició a la meteorologia com a servei d'instrucció individual, de comunicació entre aficionats i estudis tècnics entre persones que s'interessen per aquesta ciència amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat lucrativa.

b) Col.laborar, dins de les possibilitats de l'Associació, amb les autoritats en matèria que es referisca a la meteorologia.

c) Fomentar la unió i camaderia entre els aficionats a la meteorologia, facilitant-los el seu mutu coneiximent i estima.

d) Estimular la investigació meteorològica en general.

e) Representar als seus associats, i als aficionats en general que ho desitgen, davant de qualsevol altra entitat pública o privada i davant d'entitats estrangeres d'anàlegs finalitats, vetlant pels seus interessos.

f) Prestar als seus associats tots els serveis relacionats amb la pràctica de l'afició a la meteorologia que s'establisquen.

g) Col.laborar de forma altruista i solidària en la realització de projectes relacionats amb la meteorologia.


Capítol III ASSOCIATS

Article 6. Els associats de l'AVAMET s'integren en les categories següents:

a) FUNDADORS. Gaudeixen d'aquesta distinció els associats que van ingressar en l'AVAMET en el moment de la seua fundació.

b) NUMERARIS. Són les persones físiques que havent segut admesos com associats satisfacen la quota corresponent.

c) EXTERIORS. Són aquells associats que, residint fora de la Comunitat Valenciana, pertanyen a la l'AVAMET.

d) HONORARIS. Els associats que es proposen reglamentàriament i anomene l'Assemblea General en raó dels mèrits que els facen creditors a tal distinció.

e) COL·LABORADORS. Són les entitats amb personalitat jurídica pròpia i finalitats semblants als de l'AVAMET, que subscriguen conjuntament amb la sol·licitud d'ingrés un conveni de col·laboració que, com a mínim, regularà la seua representació, prestacions mútues i compensacions econòmiques.

Article 7. La sol·licitud de qui desitge ingressar com associat a l'AVAMET es farà per mitjà d'escrit al Secretari d'Administració, seguint els tràmits que s'establisquen en el Reglament Intern que desenvoluparà aquest Estatut.

Article 8. Es perd el caràcter d'associat:

a) Per voluntat expressa de l'interessat manifestada per escrit.

b) Per falta de pagament de la seua quota social, d'acord amb el que establisca el Reglament Intern.

c) Per incompliment de l'Estatut, del Reglament Intern, dels acords de l'Assemblea General, o dels acords del Consell Executiu.

d) Per qualsevol acte o manifestació pública realitzada en contra o descrèdit de l'AVAMET i de les seues finalitats.

e) Per defunció o extinció de la personalitat.

Article 9. Tots els associats fundadors i numeraris de la l'AVAMET tindran dret a usar i gaudir dels seus serveis i participar en els actes que s'organitzen. Els altres associats, en les condicions que s'establisquen en els convenis de col·laboració o en el Reglament Intern.

Article 10. Són facultats dels associats fundadors i numeraris, majors d'edat i en l'AVAMET les següents:

a) Participar en els processos electorals d'elecció de President sempre que compten amb sis mesos d'antiguitat.

b) Prendre part amb veu i vot en les sessions de les Assemblees Generals.

Article 11. Tot associat fundador o numerari major d'edat podrà, si compleix els requisits del Reglament Intern:

a) Ser triat membre del Consell Executiu de l'AVAMET.

Article 12. Són deures dels associats:

a) Mantindre una conducta que prestigie a l'AVAMET.

b) Complir els mandats d'aquest Estatut, els acords de l'Assemblea General i les normes de govern contingudes en el Reglament Intern, així com els acords del Consell Executiu.


Capítol IV ÒRGANS DE GOVERN

Article 13. l'AVAMET compararà amb els següents òrgans de govern:

a) L'Assemblea General.

b) El Consell Executiu.

Article 14. L'Assemblea General estarà constituïda per tots els membres fundadors i numeraris.

Article 15. L'Assemblea General, degudament convocada i constituïda, representa a la totalitat dels associats i els seus acords seran obligatoris per als mateixos.
Les sessions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries.
L'Assemblea General serà convocada pel president de l'AVAMET, almenys trenta dies d'antelació a la seua celebració, amb les formalitats i requisits que s'establisquen en el Reglament Intern.
El deu per cent dels associats amb plens drets tindran la facultat d'emplaçar al president de l'AVAMET per a que convoque a l'Assemblea General amb caràcter extraordinària. Una vegada que es produïsca la sol·licitud, el president convocarà a l'Assemblea General amb les formalitats previstes en el Reglament Intern, en dos mesos a comptar des de la data de la sol·licitud. Si la data resultant coincidira en dia laborable, es traslladarà a l'immediat dissabte o diumenge anterior, respectant sempre els terminis de la convocatòria.

Article 16. l'Assemblea General quedarà constituïda en primera convocatòria sempre que el nombre de membres assistents i representats per escrit, siga el deu per cent del total de què la componguen, i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre de membres presents o representats per escrit, sent per tant vàlids els seus acords. Entre la primera i segona convocatòria no transcorreran més de seixanta minuts.

Article 17. Els acords es prendran per majoria per mitjà de votació en la forma que establisca el Reglament Intern.

Article 18. L'Assemblea General Ordinària tindrà les competències següents:

a) Aprovar, si procedeix, els comptes de l'any anterior.
b) Examinar i aprovar, si procedeix, els pressupostos.
c) Resoldre qualsevol qüestió que per llei o pel present Estatut li corresponga.

Article 19. Correspon a l'Assemblea General Extraordinària:

a) Resoldre mocions de censura o de confiança al Consell Executiu.
b) Modificació dels Estatuts.
c) Dissolució de l'Associació.
d) Expulsió de socis, a proposta del Consell Executiu.
e) Constitució de Federacions o integració en elles.

Article 20. El Consell Executiu de l'AVAMET és l'òrgan executiu i de govern de l'Associació, sense altres limitacions que les directament imposades per les lleis, el present Estatut i el Reglament Intern.

Article 21. El Consell Executiu estarà constituït per:

a) El President.
b) El/els Vicepresident/s.
c) El Secretari d'Administració.
d) El Secretati de Finances.
e) El Secretari General.
f) Totes les secretaries sectorials que es consideren necessàries per a desenvolupar l'activitat de l'Associació.

Article 22. La duració del mandat del president és de dos anys.

Article 23. Els membres del Consell Executiu exerciran gratuïtament els seus càrrecs.

Article 24. El Reglament Intern regularà el procés electoral per a l'elecció de President del Consell Executiu.

Article 25. Son funcions del Consell Executiu:

a) Executar i fer que es complisquen els acords de l'Assemblea General, i fer que es complisca la normativa d'aquest Estatut i el Reglament Intern que ho desenvolupa.
b) Administrar l'Associació.
c) Dictar les normes que complementen i desenvolupen aquest Estatut.
d) Fixar la data d'ingrés.

Article 26. El President, a més de la representació legal de la l'AVAMET, tindrà les atribucions següents:

a) Presidir les sessions dels òrgans de govern que estatutàriament li corresponguen.

b) Ordenar les citacions i convocatòries de li corresponguen.

c) Executar i fer que es complisquen els acords dels òrgans de govern de l'AVAMET.

d) Representar legalment a l'AVAMET davant de qualsevol autoritat, persones físiques o jurídiques sense limitació, i en qualsevol classe d'assumptes, actes i expedients, ja siguen administratius, judicials, civils o mercantils.

e) Celebrar qualsevol classe de contractes sobre béns immobles i valors mobiliaris per mitjà de les condicions que el Consell Executiu jutge convenient.

f) Anomenar els secretaris del Consell Executiu així com destituir qualsevol membre del mateix que no complisca degudament les seues funcions o per donar un nou impuls a l'executiu, fent-ho constar en l'acta corresponent.

g) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi, de crèdit, de préstecs amb garantia hipotecària, i acvals, en tot tipus d'entitats financeres, de qualsevol localitat, realitzant tot tipus d'operacions que la legislació i la pràctica bancària permeten, a proposta del Secretari de Finances.

h) Per a l'exercici d'altres atribucions precisarà el dictament positiu de l'Assemblea General.

Article 27. El/els Vicepresident/s substituirà el President en absència d'aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell. En cas que hi haguera més d'un Vicepresident, l'ordre numèric d'ells establirà l'orde de successió temporal en els casos assenyalats.

Article 28. Les funcions dels restants membres del Consell executiu quedaran determinades en el Reglament Intern.

Article 29. La Comissió de Garanties és el màxim òrgan consultiu de l'Associació i galant dels drets dels associats i arbitrarà els períodes electorals.

Estarà constituït per un President, una secretaria que serà l'encarregada d'alçar actes i informes i els vocals que siguen necessaris per al desenvolupament de les seues funcions, triats per l'Assemblea General per un període de dos anys renovables.

Article 30. La Comissió de Garanties es reunirà almenys una vegada a l'any, abans de la celebració de l'Assemblea General Ordinària per a elaborar l'informe anual que exposarà en l'Assemblea. Per a que els seus acords siguen vàlides hauran d'estar presents almenys la meitat més un dels seus components i les seues funcions a títol enumeratiu i no limitat seran les següents:

a) Resoldre en primera instància i d'acord amb el que dispose el Reglament Intern, els recursos que interposen els candidats.

b) Resoldre en última instància els recursos que interposen els associats contra els acords del Consell Executiu, així com els que s'interposen en matèria electoral.

c) Dictaminar la procedència o no de les mocions de censura que pugen ser presentades contra el Consell Executiu.

d) Interpretació en última instància dels Estatuts, Reglament Intern i qualsevol disposició vigent.

e) Qualsevol altra qüestió d'índole consultiu que se precise.

Article 31. La Comissió Electoral estarà composta per tres membres de la Comissió de Garanties i altres tres triats per l'Assemblea General. Perquè els acords de la Comissió Electoral siguen vàlids hauran d'estar presents la meitat més un dels seus components i almenys dos dels tres membres de la Comissió de Garanties.


Capítol V: RÈGIM ECONÒMIC.

Article 32. per al funcionament correcte de l'AVAMET en les seues distintes estructures, anualment s'elaboraran pel Consell Executiu un pressupost econòmic sotmés a l'aprovació de l'Assemblea General ordinària.
L'exercici econòmic de l'AVAMET comença el dia 1 de Gener i conclou el 31 de Desembre de cada any.


Capítol VI: PATRIMONI.

Article 33. l'AVAMET no té patrimoni fundacional en el moment de la seua constitució.

Article 34. Formen el patrimoni de l'AVAMET:

a) Els béns reflectits en l'inventari anual, si existiren.

b) Els ingressos per les quotes dels seus associats.

c) Les donacions, llegats i subvencions que es facen a favor seu.

d) Qualsevol altra aportació que es perceba de qualsevol entitat pública o privada.

e) Els productes dels seus propis béns o inversions.


Capítol VII: DISSOLUCIÓ.

Article 35. En cas que siga acordada la dissolució de l'AVAMET, d'acord amb alló que s'ha prescrit per llei, es procedirà a formar balanç i inventari de la situació, amb el seu líquid obtingut en la seua venda s'atendrà les obligacions contretes, i el saldo excedent, si ho haguera, serà entregat a una institució meteorològica.
Entre Ontinyent (340 msnm) i Madrid (650 msnm)

Desconnectat Timonet gelat

 • Soci Fundador d'AVAMET
 • Administrador
 • Mediterranean DANA
 • *
 • Missatges: 7.093
Re: Estatuts de l'AVAMET
« Respondre #2 el: 28 de Gen de 09, 13:16:47 pm »
Entre Ontinyent (340 msnm) i Madrid (650 msnm)