Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

AVAMET

Estatuts

PDF

Estatuts

 

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Article 1r. Denominació

Es constitueix l'Associació denominada “Associació Valenciana de Meteorologia «Josep Peinado»”, AVAMET, que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim de lucre.

Article 2n. Personalitat jurídica

L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa.

Article 3r. Domicili i àmbit d'actuació

El domicili de l'Associació s'estableix a Bunyol, carrer Cid, 53, 1º, porta 5, amb codi postal 46360, a la província de València.

L'Associació realitzarà principalment les seues activitats a l'àmbit territorial de tota la Comunitat Valenciana.

Article 4t. Fins

Constitueixen els fins de l'Associació:

a) Fomentar l'afició a la meteorologia com a servei d'instrucció individual, de comunicació entre aficionats i estudis tècnics entre persones que s'interessen per aquesta ciència amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat lucrativa.

b) Col.laborar, dins de les possibilitats de l'Associació, amb les autoritats en matèria que es referisca a la meteorologia.

c) Fomentar la unió i camaraderia entre els aficionats a la meteorologia, facilitant-los el seu mutu coneiximent i estima.

d) Estimular la investigació meteorològica en general.

e) Representar als seus associats, i als aficionats en general que ho desitgen, davant de qualsevol altra entitat pública o privada i davant d'entitats estrangeres d'anàlegs finalitats, vetlant pels seus interessos.

f) Prestar als seus associats tots els serveis relacionats amb la pràctica de l'afició a la meteorologia que s'establisquen.

g) Col·laborar de forma altruista i solidària en la realització de projectes relacionats amb la meteorologia.

Article 5é. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran les activitats següents:

- Reunions i encontres d’associats.

- Conferències i jornades divulgatives i educatives.

- Excursions i viatges a llocs d’interès per a l’Associació.

- Creació de bancs de dades climatològiques.

- Realització de Concursos amb temàtica relacionada amb la meteorologia, la climatologia o el mig ambient.

- Instal·lacions d’estacions meteorològiques en punts d’interès per a l’Associació.

- Establiment de convenis de col·laboració amb altres associacions o entitats públiques o privades per a enriquir la base de coneixement de l’Associació.

- Qualsevol altre tipus d’Activitat que complisca completament les finalitats de l’Article 4t.

CAPÍTOL II.- PERSONES ASSOCIADES

Article 6é. Capacitat

Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliurement i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l'Associació i d'acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.

b) Els menors no emancipats, de més de catorze anys d'edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.

c) Les persones jurídiques, amb l'acord previ exprés del seu òrgan competent.

Les quals hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si la persona sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.

Els associats s'integraran en les categories següents:

a) Fundadors. Gaudeixen d'aquesta distinció els associats que van ingressar en l’Associació en el moment de la seua fundació.

b) Numeraris. Són les persones físiques que havent segut admesos com associats satisfacen la quota corresponent.

c) Honoraris. Els associats que es proposen reglamentàriament i anomene l'Assemblea General en raó dels mèrits que els facen creditors a tal distinció.

d) Col·laboradors. Són les entitats que no tenen finalitat lucrativa segons els seus estatus, amb personalitat jurídica pròpia i finalitats semblants als de l’Associació Valenciana de la Meteorologia «Josep Peinado», i que subscriguen conjuntament amb la sol·licitud d'ingrés un conveni de col·laboració que, com a mínim, regularà la seua representació, prestacions mútues i compensacions econòmiques.

 

La condició de persona associada és intransmissible.

Article 7é. Drets de les persones associades

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

a) A participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i representació; a exercir el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació cal ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils, i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

b) A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

c) A ser sentides amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra aquestes, i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l'acord que, si fa al cas, impose la sanció.

d) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació, que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

e) A conéixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l'Associació. Així mateix, tindran dret a que se'ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l'Associació, si n'hi ha.

f) A consultar els llibres de l'Associació.

Article 8é. Deures de les persones associades

Els deures de les persones associades són:

a) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la seua consecució.

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada persona associada.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l'Associació.

d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 9é. Causes de baixa

Són causa de baixa en l'Associació:

a) La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de representació. La qual podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l'Associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.

b) No satisfer les quotes fixades.

Article 10é. Règim sancionador

La imposició de sancions a les persones associades, tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes. Es presumirà que hi ha aquest tipus d'actes:

a) Quan, deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.

b) Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.

Les sancions hauran de guardar la deguda proporcionalitat amb la gravetat de la infracció.

Per tal d’imposar sancions caldrà la tramitació d’un procediment disciplinari instruït per una persona associada que designe la junta directiva i la qual no formarà part de la composició de l’esmentada junta. El procediment disciplinari ha de garantir els drets de les persones associades a les quals s’instruïx, a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions contra aquest.

La resolució de l’expedient sancionador ho realitzarà la junta directiva en reunió convocada per a tal finalitat.

En el supòsit de la sanció de separació de la persona associada, es requerirà, en tot cas, la ratificació de l’assemblea general.

El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys com a màxim.

CAPÍTOL III. L'ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s'hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l'Assemblea

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any a iniciativa de la pròpia junta directiva.

L'Assemblea General es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que calga, a requeriment d'un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit al domicili de l’associat o bé per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics sempre que es tinga garantia de la correcta recepció de la dita convocatòria o comunicació i que hi concórreguen les garanties d’autenticitat, integritat i conservació . Els anuncis de la convocatòria es realitzaran, amb quinze dies d'antelació com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també l'orde del dia. Per raons d’urgencia les quals hauran de ser ratificades a l’inici de l’assemblea general, la convocatòria podrà dur-se a terme en un termini inferior de quinze dies

A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designats el/la president/a i el/la secretari/ària d'aquesta.

El/la secretari/ària redactarà l'acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions; el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General, es llegirà l'acta de la reunió anterior, per tal que s'aprove o no.

Article 14. Competències i validesa dels acords

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l'assistència d'un mínim d'un terç de les persones associades presents o representades, i, en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'aquestes; la qual s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de l'Associació.

Són competència de l'Assemblea General:

a) Controlar l'activitat de l'òrgan de representació i aprovar-ne la gestió.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com la memòria anual d'activitats.

c) Establir les línies generals d'actuació, que permeten a l'Associació complir els seus fins.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'Associació.

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f) Elegir i separar els membres de l'òrgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

• Ratificar les altes d'associats o associades, acordades per l'òrgan de representació, i acordar amb caràcter definitiu les baixes d'aquestes.

• Acordar la unió d'associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació d'aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.

• Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública o d'interés públic de la Comunitat Valenciana.

• Acordar la dissolució de l'Associació.

• Modificació dels Estatuts.

• Disposició i alienació de béns.

• Remuneració, si fa al cas, dels membres de l'òrgan de representació.

• Aprovar el Reglament de Règim Intern de l'Associació.

• Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l'Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació, sempre que s'haja convocat, específicament i amb tal objecte, l'assemblea corresponent.

 

CAPÍTOL IV. L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 15. Composició de l'òrgan de representació

L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació denominat Junta Directiva, format pel/per la:

• President/a

• Vicepresident/a

• Secretari/ària

• Tresorer/a

• Vicesecretari/ària

• Vocals

Article 15 bis. Procediment electoral

Dos mesos abans, com a mínim, de la finalització del mandat, l’òrgan de representació vigent convocarà eleccions per a la Junta Directiva donant-se a conèixer als socis tal fet pels mitjans habituals de comunicació contemplats en l’article 13 d’aquests estatuts. A partir d’eixe moment s’obrirà un termini de 30 dies naturals per a la presentació de les candidatures davant el/la secretari/ària.

Cada candidatura ha de fer constar les persones que la constituixen i els càrrecs als quals opten de forma nominal. Qualsevol membre podrà presentar-se; hi seran requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent. Els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, vicesecretari/ària, tresorer/a i els vocals han de recaure en persones diferents. El nombre mínim de vocals que ha de tindre la candidatura és d’un vocal.

El/La secretari/ària donarà i comunicarà la validesa de les candidatures als interessats. En cas de que la candidatura no siga d’acord als estatuts el secretari/ària comunicarà de forma motivada aquest fet als representants de la candidatura i donarà un termini de cinc dies naturals per a la subsanació d’errades.

Una volta finalitzat el termini de presentació de candidatures, la junta directiva vigent comptarà amb un termini de cinc dies naturals per a implementar en la pàgina web corporativa una secció amb espai propi a disposició per a cada candidatura. Així mateix, el/la secretari/ària comunicarà a l’assemblea, pels mitjans habituals, la composició de les candidatures admeses a elecció.

Finalitzats els cincs dies d’implementació tècnica de la web, les candidatures disposen d’aquest espai i fins al dia previ a les eleccions per a fer la difusió i publicitat del seu projecte directiu als socis.

L'elecció de l'òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l'Assemblea General amb una única opció de vot entre les candidatures publicades.

L'exercici dels càrrecs serà gratuït. En tot cas, els membres de la Junta Directiva tindrà dret a la bestreta i reembossament de les despeses degudament justificades.

Article 16. Durada del mandat en l'òrgan de representació

Els membres de l'òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec, abans d'extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per:

a) Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec.

c) Causar baixa com a membre de l'Associació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l'òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències de l'òrgan de representació

L'òrgan de representació posseeix les facultats següents:

a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i dur a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant dels organismes públics, per a l'exercici de qualsevol classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats, i portar la relació actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes, que els membres de l'Associació hagen de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s'hi s'adopten es complisquen.

f) Comunicar al Registre d'Associacions la modificació dels Estatuts acordada per l'Assemblea General, en el termini d'un mes.

g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

h) Portar la comptabilitat d'acord amb normes específiques que permeten obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat.

i) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.

j) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent.

l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda, d'una manera especifica, en aquests Estatuts a l'Assemblea General.

Article 18. Reunions de l'òrgan de representació

L'òrgan de representació, convocat prèviament pel/per la president/a o per la persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, i podran excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, caldrà l'assistència del/de la president/a i del/de la secretari/ària o de les persones que els substituïsquen.

En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat.

En iniciar-se cada reunió es llegirà l'acta de la sessió anterior, perquè s'aprove o es rectifique.

Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en l’acta corresponent la qual serà signada per qui ostente la funció de secretaria amb el vistiplau de la presidència.

Article 19. El/la president/a

El/la president/a de l'Associació també serà president/a de l'òrgan de representació.

Són pròpies del/de la president/a les funcions següents:

a) Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.

b) La presidència i la direcció dels debats, dels òrgans de govern i de representació.

c) Signar les convocatòries les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.

d) Visar les actes i els certificats confeccionats per/per la secretari/ària de l'Associació.

e) Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o l'òrgan de representació.

Al/a la president/a el/la substituirà, en cas d'absència o malaltia, el/la vicepresident/a o el/la vocal de l'òrgan de representació.

Article 20. El/la tresorer/a

El/la tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per tal de sotmetre'ls a l'òrgan de representació, conforme es determina en l'article 17 d'aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de Tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l'òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel /per la president/a.

Article 21. El/la secretari/ària

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats. Al/a la secretari/ària el/la substituirà, en cas d'absència o malaltia, el/la vicesecretari/ària.

Article 22. El/la vocal

El/la vocal ha de col·laborar amb els altres membres de la Junta Directiva i participar a les sessions de l’òrgan de representació amb veu i vot.

 

CAPÍTOL V EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 23. Patrimoni inicial i recursos econòmics

l’Associació careix de patrimoni fundacional al moment de la seua constitució, és a dir, serà de zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran:

a) Els béns reflectits en l'inventari anual, si existiren.

b) De les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres.

c) De les subvencions oficials o particulars.

d) De donacions, herències o/i llegats.

e) De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtindre.

f) Qualsevol altra aportació que es perceba de qualsevol entitat pública o privada.

g) Els productes dels seus propis béns o inversions.

Article 24. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats, ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 25. Quotes

Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General, a proposta de l'òrgan de representació.

L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques anuals prorratejades i quotes extraordinàries.

L'exercici econòmic quedarà obert a 1 de Gener i tancat a 31 de Desembre del corresponent any.

Article 26. Disposició de fons

En els comptes corrents, o llibretes d'estalvi, obertes en establiments de crèdit, hi ha de figurar la signatura del/de la president/a, del/de la tresorer/a i del/de la secretari/ària.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, de les quals una serà, necessàriament, la del tresorer/a o bé la del/de la president/a.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Article 27. Causes de dissolució i lliurament del romanent

L'Associació es dissoldrà:

a) Si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a aquesta finalitat i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.

b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.

c) Per sentència judicial ferma.

d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Article 28. Liquidació

La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l'òrgan de representació, en el moment de la dissolució, es converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General en designe altres, o bé els qui el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació i dur els seus comptes.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l'Associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent.

En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si fa al cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a un organisme públic o privat sense ànim de lucre de caràcter meteorològic o climatològic que es designarà en el moment de la liquidació de l’Associació per l’assemblea general i en qualsevol cas s’estarà a allò que disposa l’article 52 de la Llei 14/2008 del Govern Valencià. There are many nike sneakers for sale online.

Les persones associades no responen personalment dels deutes de l'Associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l'Associació, respondran davant d'aquesta; davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 29. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses, que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades en el si de l'Associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d'un procediment ajustat a allò que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

__________________

Disposició transitòria. Continuïtat de l’òrgan de representació

L’aprovació dels actuals Estatuts no afectarà al mandat de l’òrgan de representació actualment existent. En finalitzar l’actual mandat es convocaran eleccions mitjançant el procediment electoral segons articles 15 i 15 bis d’aquests Estatuts.

Disposició final. Entrada en vigor

Els presents Estatuts entraran en vigor des que s’haja procedit a la inscripció de l’acord en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, derogant des d’aleshores els Estatuts anteriors

__________________

DILIGÈNCIA

En Manuel Cervera Mas secretari de l’associació a la qual es referixen els presents estatuts, fa constar que aquests han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions acordades en l’assemblea general extraordinària de 9 de gener de 2016.

 

Alzira, a 9 de gener de 2016

Vist i plau

EL SECRETARI EL PRESIDENT

 

Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Suera - Res. Espadà (Soci), Catarroja - Col·legi Larrodé (Soci), València - Patraix (Soci), Ontinyent - Torre de Torús (Soci), Requena - El Rebollar (Casa Ejarque) (Soci), Elx - la Foia (Soci), Onda - el Salvador (Ajuntament/Soci), Paiporta (Ajuntament/Soci), Castalla - Racó de l'Espartosa (Soci), Vilafranca - Pla de Mossorro (Soci), Rossell Roca de l'en Piquer (Soci), Villena - Bulilla (Soci), Riba-roja de Túria (Soci), Villanueva de Viver (45ª estació pròpia d'AVAMET), Vila-real - Col·legi Virgen del Carmen (Soci), Xert - Enroig (Ajuntament/Soci), Gavarda - la Travessa (Ajuntament/Soci), Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET) - - -